Rapport

Proces

Selve idéfasen omkring Kultur InVesthimmerlands form og indhold har været en lang og kontinuerlig proces i Vesthimmerlands Musikhus ALFA, hvor Erhvervsgruppen jævnligt har mødtes og grundigt har diskuteret mødernes regi, indhold, mulige aktører, deltagere, formidling, finansieringsmuligheder m.v. Gruppen lagde bl.a. stor vægt på at udforme projektbeskrivelsen, så den præsenterede projektets form og indhold tydeligt appellerede til de potentielle deltagere og belyste visionerne og mulighederne for projektets fortsatte udvikling.

Eksperimentarium – Da konceptet er så nyt og af klart eksperimenterende karakter, har Erhvervsgruppens medlemmer haft store udfordringer m.h.t. præsentationen af projektets indhold og mål overfor de potentielle netværksdeltagere. Et skarpt formulereret mål letter formidlingen til deltagerne, men også Erhvervsgruppen har med projektet været under en udviklingsproces i forhold til visioner og konkrete målsætninger. Kultur InVesthimmerland har været og er fortsat et eksperimentarium, hvor både form og indhold sættes på prøve, justeres og videreudvikles.

Uforudsete faktorer – Undervejs i processen har Erhvervsgruppen af rent praktiske grunde måtte justere sine mål i forhold til den oprindelige ansøgning. Projektet har bl.a. været ramt af uforudsete faktorer, idet musikhusets musikchef og projektets tovholder i foråret 2012 blev langtidssygemeldt og ikke vendte tilbage. Dette gav projektet et uforudset tidspres m.h.t. afvikling indenfor den givne tidsramme samt nye udfordringer m.h.t. aktører og inddragelse af eksterne samarbejdspartnere.
Gruppen genoptog i forsommeren planlægningsarbejdet i samarbejde med musikhusets fungerende musikchef Martin Gregersen og lagde sig endeligt fast på at benytte violinisten Karen Humle som gennemgående aktør.
Ligeledes besluttede gruppen at ansætte Berit Guldbrand som ekstra assistance på timebasis til at bistå med PR, dokumentation og afrapportering.

Andre aktører – Man har ikke haft de fornødne ressourcer til at inddrage yderligere eksterne samarbejdspartnere i processen i denne udgave af Kultur InVesthimmerland, men Erhvervsgruppen ser klart et stort potentiale og en stor nødvendighed i at udbygge konceptet med flere aktører – foredragsholdere, inspiratorer, kunstnere fra forskellige kunstretninger m.v. – i fremtiden, både i forbindelse med at skabe fornyet nysgerrighed, motivation og inspiration samt at etablere en økonomisk model omkring brugerbetaling.

Deltagerne

Deltagerne (se Netværket) til denne udgave af Kultur InVesthimmerland er alle blevet nøje udvalgt og inviteret personligt. Erhvervsgruppen diskuterede løbende konceptet med lokale erhvervsledere og oplevede stor forhåndsinteresse, nysgerrighed og tillid fra deres side.
Det er tilstræbt, at deltagerne beklæder ledende stillinger, repræsenterer et vidt spekter af brancher, geografi, køn og alder samt kommer fra både offentlige og private virksomheder. Med andre ord repræsenterer deltagerne i vid udstrækning den brede målgruppe, som Kultur InVesthimmerland henvender sig til.

Der blev lagt stor vægt på, at også lokale kunstnere skulle på deltagerlisten. Her stødte Erhvervsgruppen på uventet modstand, idet nogle af kunstnere efter lang betænkningstid valgte ikke at prioritere deltagelse i Kultur InVesthimmerland p.g.a. af tidligere dårlige erfaringer fra andre projekter. Skepsissen fra kunstnerne var overraskende for gruppen, og man måtte lægge en ekstra indsats i at involvere andre kunstnere. De deltagende kunstnere har udtrykt stor begejstring og nysgerrighed overfor projektet.

Resultater

Da konceptet var uafprøvet i lokalt regi, var det naturligvis med stor spænding, at gruppen imødeså de indledende møder. Gruppen har kunnet konstatere, at åbenheden, nysgerrigheden og modtagelsen af konceptet har været særdeles positiv og dermed vist, at Kultur InVesthimmerland har en berettigelse og et stort potentiale som et tilbud, som i hvert fald dele af erhvervslivet kan og vil benytte sig af.

KIV-netværket – Etableringen af netværket af erhvervsfolk og kunstnere er efter Erhvervsgruppens vurdering en styrkelse af relationerne mellem de lokale erhvervsfolk. Dette indtryk er blevet understøttet af respons fra netværksdeltagere.
Helt konkret har man på scenen i Vesthimmerlands Musikhus oplevet erhvervsfolkene kommunikere med stor åbenhed overfor hinanden på en helt ny måde og fra helt nye perspektiver.
Dertil kommer en tættere kontakt mellem de lokale erhvervsfolk og de lokale kunstnere.

Samtidig har Erhvervsgruppen en klar opfattelse af, at de første vigtige skridt til tættere bånd mellem Vesthimmerlands Musikhus og erhvervslivet er taget. Man har fået etableret en anden bevidsthed om musikhuset som en anderledes ressource.  Der er igangsat et nyt koncept og en afdækning af folks forventninger til musikhusets rolle i processen.

Som en uventet bonus er der blevet etableret et kunstnerisk samarbejde mellem Karen Humle og billedkunstner Anita Houvenaghel som direkte konsekvens af Kultur InVesthimmerland-forløbet.

Konkrete idéer og langsigtet inspiration – Der er kommet en række idéer og visioner på bordet omkring kunsten og erhvervslivet i synergi. Nogle af deltagerne er gået fra wake-up-møderne med helt konkrete idéer og visioner, hvor den praktiske udførelse er den største udfordring.
Andre har oplevet wake-up-møderne som en introduktion til en helt anden verden, en ny og anderledes kilde til inspiration, hvor konkrete idéer måske først opstår på langt sigt. For disse deltagere er det Erhvervsgruppens vurdering, at netværket og wake-up-møderne står som en øjenåbner og et tilbud om inspiration og idéskabelse.
Samtidig er det Erhvervsgruppens umiddelbare vurdering, at nogle af deltagernes søgen efter helt konkrete idéer og input til implementering heraf ikke er blevet tilfredsstillet i tilstrækkelig grad.

Også de involverede kunstnere har modtaget projektet med dyb interesse og stor åbenhed. Med Karen Humle som katalysator er der bl.a. sat fokus på vigtige elementer i synergien mellem erhvervsliv og kunstnere. Ligeværdighed og kunstnerisk integritet er blandt nøgleordene.

Idékatalog – De mange idéer og visioner, som er opstået og præsenteret under wake-up-møderne, er samlet i helt kort form i et idékatalog, som kan tjene til fortsat inspiration for deltagerne.
Her mangler man dog i nogen udstrækning svar på det helt essentielle spørgsmål om, HVORDAN idéerne lader sig gennemføre rent praktisk. Det er Erhvervsgruppens vurdering, at netop denne sidste konkretisering ville have været et vigtigt resultat, men at det abstrakte plan var for dominerende i projektets sidste fase.
I dette arbejde er det visionen, at Vesthimmerlands Musikhus ALFA skal stå som kilde til ekspertise.

Website – For denne udgave af Kultur InVesthimmerland har man oprettet projektets website som et værktøj til præsentation, dokumentation og afrapportering. På sigt påtænkes en udbygning af Vesthimmerlands Musikhus ALFAs hjemmeside til at præsentere projektet og understrege musikhusets rolle som centrum og hjemsted for projektet.

Drejebog – Der blev udarbejdet en drejebog med konkretisering af praktiske detaljer omkring afviklingen af wake-up-møder.

Respons

Medier – Kultur InVesthimmerland tiltrak sig fra starten opmærksomhed. TV2Nord sendte med eneret en reportage fra det indledende møde. Det andet wake-up-møde blev dækket af avisen Nordjyske med en journalist og en fotograf, der samtidig lavede TV til 24Nordjyske. Dertil kommer artikler i lokale medier.

Deltagerne – Tilgangen fra deltagerne har været præget af åbenhed og nysgerrighed. Responsen spænder over forundring og en vis grad af forvirring til stor begejstring og engagement.  Også stor forundring og forvirring over de abstrakte begreber har præget oplevelsen for nogle af deltagerne, mens andre straks har kunnet trække tråde til deres daglige virke.

I forbindelse med afbud har deltagerne udtrykt stor beklagelse. Ingen har trukket sig ud af netværket eller forkastet projektet overfor Erhvervsgruppen.
Til sidste møde måtte Erhvervsgruppen imidlertid konstatere, at en fastholdelse af deltagerne var problematisk. En del meldte afbud med ganske plausible grunde, hvilket er en faktor, man må regne med, når man har med travle erhvervsfolk at gøre. At andre udeblev uden afbud er en problemstilling, som Erhvervsgruppen vil tage op i dialog med netværket og bl.a. bruge som platform for den videre udvikling af Kultur InVesthimmerland. Her vil Erhvervsgruppen tage direkte kontakt og bl.a. lytte til netværksdeltagernes anbefalinger til opretholdelse af momentum og motivation.

Aktøren – Fra Karen Humles side har processen været positiv, udviklende og inspirerende. Hun udtrykker stor taknemmelighed over deltagernes gode og åbne dialog og over at have kunnet fremprovokere forundring, refleksion og inspiration. Samarbejdet med Erhvervsgruppen og KIV-projektet i det hele taget har været godt og givende.

Erhvervsgruppen – Gruppen bag Kultur InVesthimmerland er særdeles tilfredse og optimistiske omkring den modtagelse, som initiativet har fået af netværksdeltagerne. Erhvervsfolkene har udvist en enestående parathed til at lade sig udfordre og inspirere på utraditionel vis i et anderledes regi på musikhusets scene.
Erhvervsgruppen ser modtagelsen af konceptet som en særdeles stor succes, mens det endelige resultat af projektet ikke blev så konkret, som man havde sat sig som mål. Gruppen er opmærksom på, at helt konkrete idéer til udførelse er essentielle for at give i hvert fald en del af netværksdeltagerene oplevelsen af at ”få noget ud af det.”

Erhvervsgruppen har også oplevet et aftagende momentum igennem processen – en faktor, som gruppen vil være særdeles opmærksom på i den fortsatte evaluering og udvikling af Kultur InVesthimmerland.
Samtidig har Erhvervsgruppen lært af processen, at en aktiv og vedvarende kontakt til deltagerne er nødvendig igennem hele forløbet. Her har gruppen i forbindelse med det første møde været særdeles opmærksom på at sikre sig deltagernes tilstedeværelse, mens man i det senere forløb har været mere passiv.

I den forbindelse er dog nødvendigt at understrege, at såvel Erhvervsgruppen som den fungerende musikchef i Vesthimmerlands Musikhus har ydet en særdeles stor indsats i gennemførelsen af projektet.

Visioner

Erhvervsgruppen har både ambitioner om at føre projektet videre og visioner om at udvikle projektet yderligere. Fortsættelsen og videreudvikling af Kultur InVesthimmerland er allerede beskrevet og gruppen har ansøgt og fået midler fra Region Nord til videreførelse, videreudvikling og udbredelse af konceptet med Kultur InVesthimmerland II med en stærk forankring i Vesthimmerlands Musikhus ALFA.
Dette vil som tidligere nævnt blive afstemt og vurderet i forbindelse med de input og reaktioner, som Erhvervsgruppen også i nærmeste fremtid vil modtage fra netværksdeltagerne.

Afsluttet dec. 2012